ජනමාධ්‍ය සහ නීතිය සාමය අමාත්‍යාංශ ජනපති ‌මෛත්‍රි යටතට…!

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශය අමාත්‍යංශය තමා සතුව තබා ගන්නට ‌ජනපති මෛත්‍රි තීරණය කර ඇති බව අපට වාර්තා ‌වේ..

ජනපති ‌‌මෛත්‍රි විසින් මේ බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණ වෙත දන්වා ඇති අතර එයට එකග ‌නොවන තාක්කල් කැබිනට් සං‌‌ශෝධනය සිදුනොකරන බවද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර ඇති බව සදහන්.