පත්වීමක් නැතිව හිතුමනාපෙට වැලිඅං‌ගේ තරුණ ‌සේවා සභාපතිකමේ දිව්රුම් දීලා…!

නිසි පත්වීමක් ‌හෝ ‌නොමැතිව ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නව සභාපති හා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ අද (21) තම හිතුමනාපෙට වැඩ භාර ගන්නා ලද බව අපට වාර්තා ‌වේ. නීති විරෝධීව සිදුකල මෙම අවස්ථාව සදහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ පාලන රෝහණ සේනාරත්න ,අධ්‍යක්ෂ මුදල් තුෂාර සම්පත් පෙරේරා, අධ්‍යක්ෂ පුහුණු සුනිල් කරුණාරත්න ඇතුළු ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ද සහභාගි විමද විශේෂත්වයකි.

නිසි පත්වීමේ ලිපියක් ඔබ සතු නම් එය අප ‌වෙත ඉදිරිපත් කරන ‌ලෙසද එසේ ‌නොමැතිනම් තම මාමණ්ඩිය වු රගේ බංඩාරගේ චන්ඩි පාට් පසෙකලා නම්බු පිටින් තරුණ ‌ෙසේවා සභාවෙන් ඉවත්ව යන ‌ලෙස අප වැලිඅං‌ගේ හට දන්වන්නට කැමැත්තෙමු.