සුනාමිය සිහිකර 26දා විනාඩි 02ක නිශ්ශබ්දතාවක්

ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජීවිත 35,000 ක් පමණ අහිමි කරමින් සිදුවූ සුනාමි ආපදාව සිහිකර හෙට රට පුරා විවිධ වැඩසටහන් සංවිධාන කර තිබෙනවා. උදෑසන 9.25 සිට 9.27 දක්වා විනාඩි දෙකක නිශ්ශබ්දතාවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතයි.