සේනා දළඹු විනාශයට ජනපති නියෝගයෙන් රජයෙන් වන්දි

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝගය පරිදි සේනා දළඹුවන් හේතුවෙන් විනාශයට පත් වගාවන් සඳහා කඩිනමින් වන්දි ලබා දීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.