අද ‌ඩොලර‌‌යේ අගය 178.83

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අද (05) 178.83ක් ලෙස සටහන් වුණා. එහි ගැනුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 174.98ක් ලෙසයි.