පොදු ස්ථාන වල වැසිකිලි පුද්ගලික අංශයට ලබාදී මුදල් ගසා කෑමේ සූදානමක්

සෑම ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළවල්වල සහ දුම්රිය ස්ථානවල පිරිමි, ගැහැණු සහ ආබාධිත අයට වැසිකිලි සකස් කර ඒවා කරගෙන යෑමට පෞද්ගලික අංශයට බාර දෙනවා‘‘ යනුවෙන් මංගල සමරවීර තම අයවැය කතාව අතරතුර සදහන් කලේ හුදෙක් මුදල් ඉපැයීමේ අරමුණ ‌පෙරදැරිව පමණක් බව අපට වාර්තා ‌වේ.