අලුත් වාහන සිහිනයක්..! අයවැයෙන් වාහන මිල ඉහලට – අධිවේගී මාර්ග ගාස්තු ඉහල දමයි

වාහන සදහා නිෂ්පාදන බදු ඉහල දැමීමට 2019 අයවැයෙන් යෝජනා කර ඇත්තේ මෙසේය.

800cc ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන – රුපියල් 150,000

1000cc ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන – රුපියල් 175,000

1300cc ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන – රුපියල් 500,000

800cc ට අඩු දෙමුහුන් වාහන – රුපියල් 250,000

1500cc ට අඩු දෙමුහුන් වාහන – රුපියල් 500,000

200cc ත්‍රීරෝද රථ – රුපියල් 60,000

මේ අතර 70 විදුලි වාහන සදහා බද්ද රුපියල් 175,000 කින් අඩු කර ඇත.

කාර්ය බහුල වේලාවන්හිදි අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් කරන වාහනවලින් අයකරන ගාස්තුව ඉහල දැමීමට මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

ඒ අනුව කාර්යබහුල වේලාවන්හි එම මාර්ගවල ගමන් කරන වාහනවලින් රුපියල් 100ක අමතර ගාස්තුවක් අය කරන බව මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා පැවසීය