නීති විරෝධී මත්පැන් ජාවාරම් පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම් දීම සඳහා නව ඇමතුම් අංක 03ක්….!

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි පොලිසිය නව දුරකතන අංක 03ක් ජනතාවට හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

නීති විරෝධී මත්පැන් ජාවාරම් පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම් දීම සඳහා මෙම දුරකතන අංක හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

එම අංක වන්නේ 011 30 24 820 / 011 30 24 848 / 011 30 24 850