තරග අවසානයේදී එළිවුණ දෙරණේ රවීන් කෙල්ලත් එක්ක ගහපු plan එක

මේ දින වල ලංකාවේ උණුසුම්,අ පුවත වනේ රවින් ගැන තිබෙන රසවත් කතාය.ගොඩක් මදය වල ප්‍රකාශ කරන මතය වන්නේ රවින් කෙල්ලෙක් දල video වක් කරේ ඔහුගේ ප්‍රසිද්දිය වැඩිකර ගැනීමට කියාය එහෙත් මෙය තහවුරු කිරීමට තවම ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ලැබී නැත.ඔයාලම බලන්නකෝ ෆොටෝස් ටික්ල බලලා video වෙන් මේ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත.

Do you like this post?