දළදා වීදියේ මස් පුච්චන නයිට් බසාර් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසා දමන්න යයි

මහනුවර දළදා වීදියේ මස් පුච්චමින් පවත්වන නයිට් බසාර් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ