අයවැය සහන අද සිටම ජනතාවට…! අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහල

අද (12) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහල දමන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඩීසල් ලීටරය රුපියලකින් සහ ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරය රුපියල් තුනකින් වැඩි කරන බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ. 

ඊට අමතරව ඔක්ටේන් 95 වර්ගටේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7කින් සහ සුපිරි ඩිසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 8 කින් ඉහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රු.132ක් වන අතර ඩිසල් ලීටරයක් රුපියල් 104ක් වනු ඇති. ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු.159 ක් සහ සුපිරි ඩිසල් ලීටරයක මිල රු.134ක් වේ.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කරන බවද අමාත්‍යවරයා  මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.