එජාපයෙන් දැවැන්ත පළිගැනීමක්.. සමෘද්ධි නිලධාරින් 4500ක් රැකියාවෙන් ‌නෙරපා දමයි…!

දින 52ක් තුළ පිහිටුවූ ආණ්ඩුව මඟින් විමල් වීරවංශ මහතා සමෘද්ධි නිලධාරීන් 4500ක් සඳහා ලබා දුන් පත්වීම් බල රහිත වූ බව කෘෂිකර්ම ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පශු සම්පත් සංවර්ධන වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති පී. හැරිසන් මහතා පවසයි.