නෙළුම් කුලුනේ වැඩ ගොඩක් ඉවරයි – මෙන්න දැන් හැටි..! (PHOTO)

මේ වන විට නෙළුම් කුලුනේ ඉදිකිරීම් මේ වන විට බොහෝ සෙයින් අවසන් වී ඇති බවත් තව සති කිහිපයක් තුළ ඉදිකිරීම් අවසන් කර විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට පවරාදීමට ඉදිකිරීම් සමාගම් කටයුතු කරනු ඇතැයි සඳහන් කළේය.

සටහන හා ඡායාරූප ඉසුරු ‌ෙපෙරේරා