බෝර දාන නිසා නිවස ඉරි තැලුනු බව කියන්න ගියාම පොලිසිය බලාඉද්දි චීනා කාන්තාවකට ගහන හැටි..!

පදවිය බෝගස්වැව ප්‍රදේශයේ යාන් ඔය ව්‍යාපෘතියේ සිදුකරන බෝර දැමීමේ කටයුත්තකදී අසල තිබු නිවසකට හානිසිදුවූ බව පවසමින් ඒ පිලිබදව දැනුවත්කිරීම සදහා නිවෙස් හිමි කාන්තාව වැඩ බුමියට ගිය අවස්ථාවේදී පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුද සිටියදී එම වැඩ භුමියේ වැඩ බාර චීනජතිකයා අදාළ කාන්තාවට දැක්වූ ප්‍රතිචාරයයි මේ.