රනිල්ට විරෝධය පාමින් සිරිකොත ඉදිරියේ සිරුරට ගිණි තබාගනි…

දිනෙන් දින පක්ෂය සහ රට වනසන එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමිසිංහ හට විරෝධය පළකරමින් 62 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් පිටකෝට්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂ වෘත්තීය සමිති මුලස්ථානය ඉදිරිපිටදී ගිනි තබා ඇති බව වාර්තා ‌වේ…