කිරිපිටි මිල රුපියල් 60කින් ඉහළට – බදු පිට තවත් බදු එයි

කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද කිරිපිටි මිල සුත‍්‍රයට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව වෙලපලේ කිරිපිටි කිලෝවක් රුපියල් 60කින් ඉහල යයි.

ග‍්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 25කින් ඉහල යාමට නියමිතය.

මේ අනූව ජනතාව මත දැඩි ලෙස බදු පනවමින් එජාපය ගෙන යන පාලනය පිළිබදව ජනතාව දැඩි ලෙස කලකිරිමකින් සිටින බව අප කල විමසීම්වලදී දැකගත හැකි විය.