2015 ජනවාරි ඡන්දයෙන් පොස්ටර් භාවිත නොකර එම මුදලින් ඉදි වූ වකුගඩු රෝහල හෙට ජනතා අයිතියට

රුපියල් මිලියන 437 ක වියදමක්. වකුගඩු රෝගීන්ට සහනයක්.අනුරාධපුර “මෙත්සිරි සෙවණ ” වකුගඩු රෝගී සහන සත්කාර සහ සුභසාධන මධ්‍යස්ථානය ජනපති අතින් ජනතා අයිතියට පත් කිරිමට නියමිතව තිබේ.

ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.අනුරාධපුරයේදී හෙට දිනයේදී විවෘත වීමට නියමිත මෙම මෙත්සිරි සෙවන වකුගඩු රෝගී සහන සත්කාර සහ සුභ සාධනව මධ්‍යස්ථානය විවෘත වීමට නියමිතව තිබේ.

මේ අතර 2015 ජනවාරි 08 ඓතිහාසික ජනාධිපතිවරණයේදී වූ පොරොන්දුවක් ඉටු කරමින් ජනාධිපති මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුල පෝසටර් භාවිත නොකරන බවට වූ පොරොන්දුවත් එම මුදල වකුගඩු අරමුදලකට බැර කරන බවත් කියා සිටියේ ය.

ඒ අනූව එම මුදලින් ඉදි වූ මෙම වකුගඩු සුභ සාධන මධ්‍යස්ථානය හෙට ජනතා අයිතියට පත් වනු ඇත.