කළුතර ජනතාව අසරණයි – බොන්න වෙන්නේ ලුණු වතුර

පවතින වියළි කාලගුණයත් සමඟ කළුගඟේ ජල මට්ටම පහළ යෑමෙන් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කෙත්හේන ජල පිරිපහදුවට ලවණ ජලය මිශ්‍ර වීම නිසා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජල පාරිභෝගික පවුල් 69,000ක පුද්ගලයන් ලක්ෂ හයකට අධික පිරිසක් මේ වනවිට දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.

පසුගිය සිකුරාදා (05දා) සිට පානදුර සිට බෙන්තර දක්වා ගාලුපාර දෙපස සහ ‍දොඩන්ගොඩ, කළුතර ප්‍රදේශවල ජල පාරිභෝගිකයන්ට ලුණු මිශ්‍ර නළ ජලය හෝ නැතැයි ජල පාරිභෝගිකයෝ පවසනවා.

මතුගම නගරය සහ අවට ජලය ලබාදීමට යොදාගත් ඇල්ලකන්ද ජල මූලාශ්‍ර මුළුමනින්ම සිඳීගොස් මේ වනවිට ප්‍රදේශයේ ලක්ෂයකට අධික ජනතාවක් පීඩාවට පත්ව සිටිති. බුලත්සිංහල, පාලින්ද නුවර සහ වලල්ලාවිට ප්‍රදේශවල ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති සියල්ල මේ වනවිට ජලය බෙදාහැරීම නතර කර ඇතැයි ජල පාරිභෝගිකයෝ පවසනවා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දියඇලි රැසක් මේ වනවිට සිඳී යමින් පවතී. මගුරු ගඟ, පැළැන් ගඟ, කුකුළේ ගඟ සහ බෙන්තර ගඟ ඇතුළු ගංගා රැසක ජල මට්ටම විශාල ලෙස පහළ ගොස් ඇති අයුරු දැකගත හැකිය.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පානීය ජල ළිං සිඳීයෑම නිසා ගම්මානවල ජනතාවද පානීය ජලය සොයා යන අයුරු දැකගත හැකි අතර ජලය තිබෙන ළිං අසල දිගු පෝලිම් දැකිය හැකිය. 

මේ පිළිබඳ කළුතර දිසාපති යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා කීවේ, ජල ටැංකි 350කට අධික ප්‍රමාණයක් ස්ථානගත කර ඒවාට ජලය ලබාදීම අඛණ්ඩව සිදුකරමින් ජනතාවට ජලය ලබාදෙන බවයි. මීට අමතරව ජලසම්පාදන මණ්ඩලය, ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය, නගර සභාව, ප්‍රාදේශීය සභා මඟින් බවුසර යොදා ජලය බෙදා හරින බව ජලසම්පාදන මණ්ඩලය ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සහ ප්‍රදේශීය සභා බලධාරීහු කියති.

නමුත් අතුරු මාර්ග සහ නගරයෙන් බැහැර ප්‍රදේශවලට ජලය නොලැබෙන අතර විදුලිය කප්පාදුව සමඟ තමන් අසරණ වී ඇතැයි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජල පාරිභෝගිකයෝ කියති.

පානදුර, කළුතර, බේරුවල හා බෙන්තර දක්වා ප්‍රදේශවලට ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ලබාදෙන ජලය භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ උත්සව සමයේ පාරිභෝගිකයන් මෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තයේ නියුතු වූවන්ද විශාල ගැටලුවකට මුහුණදී සිටින බව ඔවුහු කියති.

ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ආර්.ජී. සිංහබාහු මහතා කීවේ, පවතින වියළි කාලගුණයත් සමඟ මතුව ඇති ජල ගැටලුවේදී සහනයක් ලෙස පෞද්ගලික ජල මූලාශ්‍රවල ජලය නොමිලයේ පරීක්ෂා කරදීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි. විජලනයෙන් මිදීමට වැඩිපුර ජලය පානය කළ යුතු අතර ලවණ මිශ්‍ර ජලය පානය හෝ ආහාර පිසීමට යොදා ගැනීම නොකළ යුතු බව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීහු කියති.

මතුගම – වසන්ත කුමාර

පවතින වියළි කාලගුණයත් සමඟ කළුගඟේ ජල මට්ටම පහළ යෑමෙන් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කෙත්හේන ජල පිරිපහදුවට ලවණ ජලය මිශ්‍ර වීම නිසා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජල පාරිභෝගික පවුල් 69,000ක පුද්ගලයන් ලක්ෂ හයකට අධික පිරිසක් මේ වනවිට දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටිති.

පසුගිය සිකුරාදා (05දා) සිට පානදුර සිට බෙන්තර දක්වා ගාලුපාර දෙපස සහ ‍ෙදාඩන්ගොඩ, කළුතර ප්‍රදේශවල ජල පාරිභෝගිකයන්ට ලුණු මිශ්‍ර නළ ජලය හෝ නැතැයි ජල පාරිභෝගිකයෝ කියති.

මතුගම නගරය සහ අවට ජලය ලබාදීමට යොදාගත් ඇල්ලකන්ද ජල මූලාශ්‍ර මුළුමනින්ම සිඳීගොස් මේ වනවිට ප්‍රදේශයේ ලක්ෂයකට අධික ජනතාවක් පීඩාවට පත්ව සිටිති. බුලත්සිංහල, පාලින්ද නුවර සහ වලල්ලාවිට ප්‍රදේශවල ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති සියල්ල මේ වනවිට ජලය බෙදාහැරීම නතර කර ඇතැයි ජල පාරිභෝගිකයෝ කියති.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දියඇලි රැසක් මේ වනවිට සිඳී යමින් පවතී. මගුරු ගඟ, පැළැන් ගඟ, කුකුළේ ගඟ සහ බෙන්තර ගඟ ඇතුළු ගංගා රැසක ජල මට්ටම විශාල ලෙස පහළ ගොස් ඇති අයුරු දැකගත හැකිය.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පානීය ජල ළිං සිඳීයෑම නිසා ගම්මානවල ජනතාවද පානීය ජලය සොයා යන අයුරු දැකගත හැකි අතර ජලය තිබෙන ළිං අසල දිගු පෝලිම් දැකිය හැකිය. 

මේ පිළිබඳ කළුතර දිසාපති යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා කීවේ, ජල ටැංකි 350කට අධික ප්‍රමාණයක් ස්ථානගත කර ඒවාට ජලය ලබාදීම අඛණ්ඩව සිදුකරමින් ජනතාවට ජලය ලබාදෙන බවයි. මීට අමතරව ජලසම්පාදන මණ්ඩලය, ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය, නගර සභාව, ප්‍රාදේශීය සභා මඟින් බවුසර යොදා ජලය බෙදා හරින බව ජලසම්පාදන මණ්ඩලය ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සහ ප්‍රදේශීය සභා බලධාරීහු කියති.

නමුත් අතුරු මාර්ග සහ නගරයෙන් බැහැර ප්‍රදේශවලට ජලය නොලැබෙන අතර විදුලිය කප්පාදුව සමඟ තමන් අසරණ වී ඇතැයි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජල පාරිභෝගිකයෝ කියති.

පානදුර, කළුතර, බේරුවල හා බෙන්තර දක්වා ප්‍රදේශවලට ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ලබාදෙන ජලය භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ උත්සව සමයේ පාරිභෝගිකයන් මෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තයේ නියුතු වූවන්ද විශාල ගැටලුවකට මුහුණදී සිටින බව ඔවුහු කියති.

ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ආර්.ජී. සිංහබාහු මහතා කීවේ, පවතින වියළි කාලගුණයත් සමඟ මතුව ඇති ජල ගැටලුවේදී සහනයක් ලෙස පෞද්ගලික ජල මූලාශ්‍රවල ජලය නොමිලයේ පරීක්ෂා කරදීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි. විජලනයෙන් මිදීමට වැඩිපුර ජලය පානය කළ යුතු අතර ලවණ මිශ්‍ර ජලය පානය හෝ ආහාර පිසීමට යොදා ගැනීම නොකළ යුතු බව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීහු කියති.