නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හදිසි නිවේදනයක්….!

රහාරයේ වගකීම මුස්ලිම් අන්තාවාදී කණ්ඩායමක් වෙත පවරමින්, 
ප‍්‍රහාරය පිළිබඳව බුද්ධි අංශ විසින් කල් තියා අනතුරු අගවා තිබුණු හගවමින් සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුළ සංසරණය වන ලිපිය ව්‍යාජ ලිපියක් බව තහවුරු කරයි.

මෙම ව්‍යාජ ලිපිය සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුළ සංසරණය කල පුද්ගලයිට ඉදිරියෙදි නිතිමය පියවර ගෙන දැඩි දඩුවම් පනවන බවද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නිවෙදනයක් නිකුත්කරමින් කියයි.