ඇඳිරි නීතිය යළිත්

අද (22) රාත්‍රි 8.00 සිට හෙට (23) අලුයම 4.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය යළි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

මේ බව රජය නිවේදනය කර සිටිනවා.

ඒ අනුව අදාළ කාලය තුළ දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනු ඇති.