කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට බස් නැවතුම්පොළෙහි තිබූ සැකකටයුතු පාර්සලය හඳුනා ගැනේ

ගාල්ල, කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට බස් නැවතුම්පොළෙහි තිබූ සැකකටයුතු පාර්සලයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශය සහ පොලිසිය එක්ව සිදුකළ විමර්ශනයකදී එය රෝගියෙකුගේ ඇඳුම් බෑගයක් බවට තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.