කිරිබත්ගොඩිනුත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ‌තොගයක් අත්අඩංගුවට ගනී…..

ලැබුණු ‌තොරතුරකට අනුුුව යුධ හමුදාව සහ ‌පොලිසිය එක්ව සිදුකළ විශේෂ ‌මෙහෙයුමකදී කිරිබත්ගොඩ නගරයෙන් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ‌තොගයක් ‌සොයාගෙන ඇති බව අපට වාර්තා ‌වේ. ‌මේ පිළිබද වැඩිදුර ‌තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න…