කොච්චි කඩේ පල්ලිය අසල බෝම්බ පිපිරීමක්…. Updated

කොච්චි කඩේ පල්ලිය අසල බෝම්බ පිපිරීමක් අපට වාර්තා වන අතර ඒ පිළිබදව වැඩිදුර තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න… බෝම්බය නිශ්ක්‍රිය කිරිමට යාමේදි ආරක්ෂක උපක්‍රමයක් ලෙසින් යුධ හමුදාව විසින් බෝම්බයක් පුපුරුවා හැර ඇතැයි සදහන්.