ඩෙටනේටර් 87ක් සොයා කොළඹින් සොයා ගැනේ

කොළඹ බැස්ටියන් මාවතේ පෞද්ගලික බස් නැවතුම්පලේ තිබී ඩෙටනේටර් 87ක් සොයා ගැනීමට පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා. මේ පිලිබදව වැඩිදුර තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න.