බුර්කාව තහනම් කිරීමට යෝජනාවක්


රටේ පවතින ආරක්‍ෂක තත්ත්වය සළකා බුර්කාව තහනම් කිරීමට රජයේ අවධානයට ලක්ව ඇත.

බුර්කාව උපයෝගී කර ගනිමින් ජාත්‍යන්තර ත‍්‍රස්තවාදීන් ත‍්‍රස්ත කි‍්‍රයාවල නිරත වන අතර
මෙරට මුස්ලිම් දේශපාලන නායකයින්ද බුර්කාව සාම්ප‍්‍රදායික මුස්ලිම් ඇදුමක් නොවන බව පිළිගෙන ඇත. ඇතැම් ස්ථානවලට බුර්කාව ඉවත් කර ඇතුල් වන ලෙසට දන්වා ඇත.