රාත්‍රී 09 සිට පොලිස් ඇඳිරි නිතිය

අද (23) රාත්‍රී 9.00 සිට හෙට අළුයම 4.00 දක්වා මුළු දිවයින් ආවරණය වන පිරිදි පොලිස් ඇඳිරි නිතිය පනවා ඇති  නිවේදනය කරනවා. පසුගියදා රටේ උද්ගතවූ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙලෙස පොලිස් ඇඳිරි නිතිය පැනවීමට රජය පියවර ගනු ලැබුවා.