පූගොඩ පිපිරීමක්

පූගොඩ ප්‍රදේශයේ පිපිරීමක් සිදු ව ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

පූගොඩ අධිකරණ සංකීර්ණය අසළ ඉඩමක මෙම පිපිරීම සිදුව ඇති බවයි වැඩි දුරටත් වාර්තා වෙන්නේ.

පිපිරීමෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදු වී නැති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.