මාවනැල්ල ප්‍රදේශයට යුද හමුදා ආරක්ෂාව

මාවනැල්ල ප්‍රදේශයට යුද හමුදා ආරක්ෂාව ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

සැක කටයුතු යතුරුපැදියක් සොයා ගැනීමත් සමග මාවනැල්ල පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට මෙලෙස යුද හමුදා ආරක්ෂාව ලබා දී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.