ඩ්‍රෝන යානා ගුවන් ගත කිරීම තහනම්…!

ඩ්‍රෝන යානා සහ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා ගුවන් ගත කිරීම නතර කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

නැවත දැනුම්දෙන තුරු මෙම යානා ගුවන් ගත කිරීම අත්හිටුවා ඇති බවයි වැඩි දුරටත් වාර්තා වුණේ.