අමාත්‍ය රිෂාඩ්ගේ සොහොයුරා නිදහස්

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුර්දින්ගේ සොහොයුරාව නිදහස් කළ බව පොලිසිය  පවසනවා. ඒ ඔහුගෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි.