සියල්ල ගැන කියවෙන අන්තවාදි අමාරා මජීත්ගෙ ඉන්ස්ට ගිණුමේ අවසන් පෝස්ටුව ‌මෙන්න…!

අමාරා මජීත්ගෙ ඉන්ස්ට ගිණුමේ අවසන් පෝස්ටුව 
දිනය : අප්‍රේල් 3
කැප්ශන් එක : Catch me on the other side of the rainbow soon..
තේරුම: මරණයෙන් පසු රැගෙන යන එහා ලෝකයේදි ඔබට මා ඉක්මනින් හමුවනු ඇත.

( බුකී ඉන්ට් එකේ වැඩිදුර අවධානයට )අමාරා මජීත්ගෙ ඉන්ස්ට ගිණුමේ අවසන් පෝස්ටුව දිනය : අප්‍රේල් 3කැප්ශන් එක : Catch me on…

Posted by Irosh Hettige on Thursday, 25 April 2019