කඳාන පොලීසිය ඉදිරිපිට සැක කටයුතු පාර්සලයක් – පාලන පිපිරීමක් සිදු කිරීමට සුදානම්

කඳාන පොලීසිය ඉදිරිපිට තිබී සැකකටයුතු පාර්සලයක් හමුව තිබෙනවා.

එම පාර්සලය පාලන පිපිරීමක් සිදු කර විනාශ කර දැමීමට නාවික හමුදාව සුදානම්ව සිටින බවත් වාර්තා වෙනවා.