අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බුර්කාව තහනම්…

අද රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි සියලුම ශ්‍රී ලංකාව තුල ජිවත් වන සම පුද්ගලයෙක්ම මුහුණ ආවරණය වන කිසිදු අයුරකින් ලංකාව තුල සැරිසැරීම තහනම් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් තීරණය කර ඇත.

ඒ සදහා වන විශේෂ නිවේදනය සහ ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

මේ සමගම බුර්කාව ඇතුළු සම්පුර්ණ මුහුණු ආවරණ පැලදීම අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට තහනම් වනු ඇත.

ජනාධිපතිවරයා ගත් මෙම තීන්දුව පිළිබදව ජනතාවගේ දැඩි ප්‍රසාදය හිමි වෙමින් පවතී.