ශ්‍රි ලංකාවේ මරණීය දණ්ඩනය තහනම් කළ පුවතට විදේශිකයන්ගෙන් සුපිරි ප්‍රතිචාර….!

ශ්‍රි ලංකාවේ මරණීය දණ්ඩනය තහනම් කළ පුවතට විදේශිකයන්ගෙන් සුපිරි ප්‍රතිචාර….!

මුලාශ්‍රය – ‌ෙඩේලි ‌මේල් ‌ෆේස් බුක් පිටුව

මෙහි අදහස් කියවන්න….

The decree has been done for 'national security', the Sri Lankan government says.

Posted by Daily Mail on Sunday, 28 April 2019