ළමයාට හා තරුණයාට අලුත් අර්ථ නිරූපනයක්…!

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පනත් තුළ ළමයා හා තරුණ තැනැත්තා යන්නට විවිධ අර්ථ නිරූපන පැවතීම හේතුවෙන් පැන ගැනී ඇති විවිධ ගැටලු සැලකිල්ලට ගෙන ළමයෙකු යනු වයස අවුරුදු 18ට අඩු තැනැත්තෙකු ලෙස අර්ථ නිරූපනය කිරීම සඳහා ළමයින් හා තරුණ තැනැත්තන් පිළිබඳ ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීමටත් තරුණ නැනැත්තෙකු යනු වයස අවුරුදු 18ත් 22ත් අතර තැනැත්තෙකු ලෙසත් අර්ථ නිරූපනය කිරීම සඳහා තරුණ වරදකරුවන් (පුහුණු පාසල්) පිළිබඳ ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීමටත් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

මෙය ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වී ගත් නව තීරණ සියල්ල පහතින් දැක්වෙයි.