ඉස්ලාම් ධර්මය ඉගැන්වීමට වීසා නැතුව ආපු ත්‍රස්ථවාදින් සියල්ල පිටුවහල් කිරීමට පියවර…!

ඉස්ලාම් ධර්මය ඉගැන්වීම සඳහා මෙරටට පැමිණ ඇති විදේශිකයන් පිළිබඳ කරුණු සොයා බලා ඔවුන් රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාව සම්බන්ධව ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය ‌යොමුවී ඇත.

රාජය බුද්ධි අංශ ‌තොරතුරු වලට අනුව රැකියා වීසා බලපත්වලින් තොරව පුද්ගලයන් ගණනාවක් ආගමික පාසල්වල සේවය කරන බවයි.

ඒ අනුව රැකියා වීසා බලපත් නොමැති සියලු දෙනා වහාම රටෙන් පිටකරලීමට විධිවිධාන යොදන මෙන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට හා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ‌වෙත ජනාධිපති ‌ලේකම් මගින් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.