ජාතික තවුහීද් ජමාත් නායක සහරාන් හෂීම්ගේ සහෝදරිය අත්අඩංගුවට

ජාතික තවුහීද් ජමාත් සංවිධානයේ නායකයා බව කියන සහරාන් හෂීම්ගේ සහෝදරිය රුපියල් ලක්ෂ 40ක් සමග අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.