නම් වෙනස් කර ගැනීමට මුස්ලිම් පුද්ගලයන් පෝළිමේ – වත්තල ප්‍රා.ලේ කාර්යාලයට ඉල්ලීම් 27ක්

සිය නම් වෙනස් කිරීම සදහා මුස්ලිම් පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකු පසුගිය කාලසීමාවේදී වත්තල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තා වනවා. 

ඔවුන් සියලූ දෙනා ඉල්ලීම් කර ඇත්තේ ඔවුන්ගේ මුස්ලිම් නම් වෙනුවට සිංහල නම් ලබාගැනීම සදහායි. 

මීට සති කිහිපයකට පෙර එම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වුණා.