සුපිරි පහසුකම් සහිතව මඩකලපුවේ ඉදිවන ඉස්ලාම් විශ්ව විද්‍යාලයේ නුදුටු පැත්ත (EXCLUSIVE) (PHOTOS)

මඩකලපුව පූනානි ප්‍රදේශයේ  ඉදිකරන  ඉස්ලාමීය විශ්ව විද්‍යාලය පිළිබඳව මේ වන විට රට තුළ ආන්දෝලනාත්මක කතා බහක් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ අනුව දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ශරියා විශ්ව විද්‍යාලය බව කියවෙන එම විශ්ව විද්‍යාලය පිළිබඳ තොරතුරු සොයා බැලීමට අප එහි සංචාරයක නිරත වුනා.

අන්දෝලනත්මකව කතා බහට ලක්වන මඩකලපුව පුනානී ප්‍රදේශයේ ශරියා මුස්ලිම් විශ්ව විද්‍යාලයේ ඔබ නුදුටු දර්ශන