මුහුණ ආවරණය වන අයුරින් පාසලට නොයෙන්නැයි දැන්වීමක්…!

කොළඹ ප්‍රධාන මුස්ලිම් පාසැලක් වන මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුවෙහි  අද (05) දිනයේ විශේෂ දැන්වීමක් ප්‍රදර්ශනයකර  තිබිණි.
 
පාසැලට අතුළුවන දරුවන්, දෙමාපියන්, ගුරුවරු, ආදිශිෂයන් තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමට බාධාවන මුහුණු ඉස්ලාම් කාන්තාවන් පළදිනු ලබන බුර්කාව හා නිකාබයද, සම්පූර්න මුහුණ ආවරණය වන හෙල්මට් හා විශාල ප්‍රමාණයේ ගමන්මලු රැගෙන ඇතුල්වීම තහනම් යනුවෙන් එහි දක්වා තිබිණි.