බුර්කාව තහනම් කළ පසු ඒ වෙනුවට වෙනත් දෑ භවිතා කිරීමද නොකළ යුතුයි

බුර්කාව තහනම් කිරීමෙන් පසු ඒ වෙනුවට මුහුණ ආවරණය කිරීමට වෙනත් දැ භාවිත කිරීමද සිදු නොකළ යුතු බව ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි පවසනවා.

බුර්කාව පැළදීම අත්‍යවශ්‍ය නම් නිවසින් පිටතට නොපැමිණෙන ලෙසද මෙහිදි ඉල්ලීමක් කෙරුණා.

පවතින නීතිය යටතේ ජාතික ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා සියළු දෙනා ආරක්‍ෂක අංශ වෙත මෙම අවස්ථාවේදී උපරිම සහයෝගය දැක්විය යුතු බව ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මෙහිදී සඳහන් කළා.