කිලෝ 700ක් වෙඩි බෙහෙත් මාවනැල්ලෙන් අත්අඩංගුවේ

යුද හමුදාව විසින් කරන ලද සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මාවනැල්ල හිඟුල ප්‍රදේශයේදී වෙඩි බෙහෙත් කිලෝ 700ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එහි වෙළෙඳසැලක තිබියදී මෙම ප‍්‍රමාණය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

වෙඩි බෙහෙත් කිලෝ 200ක ප‍්‍රමාණයක් එම වෙළෙඳසැලේ හිමියාට තබා ගැනීමට බලපත් ඇතත් කිලෝ 500ක් වැඩිපුර වෙඩි බෙහෙත් තබාගෙන සිටීම නිසා මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මේ අතර ආරක්ෂක අංශ මේ වනවිට රට පුරා ආරක්ෂක තත්වය තහවුරු කරමින් ඉතා සාර්ථක ලෙස සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කරමින් සිටී.