මීගමුවේදී මුස්ලිම් සාප්පු වලට පහරදුන්නැයි CNN කියයි

පසුගිය සතියේ ඇතිවූ කලබලකාරී තත්වයන් මැද මීගමුවේ මුස්ලිම් කඩසාප්පු වලට පහරදීමක් සිදු කර තිබෙන බව CNN පුවත් සේවය වාර්තාවක් පළ කරමින් දන්වා ඇත.
එම යොමුව මෙසේය.
https://edition.cnn.com/2019/05/07/asia/sri-lanka-clashes-christian-mob-intl/index.html