සිව්වන වටයේ සාකච්ඡාව ඇරඹෙයි

නව සන්ධානය ගොඩනැගීම සඳහා වන, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ පොදුජන පෙරමුණ අතර සිව්වන වටයේ සාකච්ඡාව ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ඒ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදීයි.

අදාළ සාකච්ඡාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙන් දයාසිරි ජයසේකර, තිලංග සුමතිපාල, රෝහන ලක්ෂ්මන් පියදාස සහ  පොදුජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් ජී.එල්. පීරිස්, ජගත් වැල්ලවත්ත ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී තිබෙනවා.