කඩු තියාගත්තේ ගැහැණු ළමයින්ගේ ආරක්ෂාවට

මුස්ලිම් දේවස්ථානවල සහ මුස්ලිම්වරුන්ගේ නිවෙස්වල කඩු තබාගෙන සිටියේ මන්දැයි මුස්ලිම් නියෝජිතයන් පිරිසක් කොළඹ අද පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී කරුණු පැහැදිලි කළා.

විශේෂයෙන්ම තම ගැහැණු පාර්ශවයේ ආරක්ෂාව පිණිස එම කඩු තියාගනු ලැබූ බවත් සභාපතිවරයා පවසා සිටියා.