ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වූ මද්‍රාසා නියාමනය කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

මද්‍රාසා සහ අරාබි පාසල් වහාම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියාමනයට යටත් කරන ලෙස ත‍්‍රස්ත විරෝධී ජාතික ව්‍යාපාරය ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.