පල්ලි වලින් කඩු හසුවීම ගැන මාධ්‍ය විමසද්දී උත්තර දීගන්න බෑ…! – මරික්කාර්

මුස්ලිම් පල්ලි වලින් කඩු හසුවීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය විසින් විමසද්දී උත්තර දීගන්න බැරි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් පවසනවා.