ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සදහා රෝසිගේ මැදුරේ තාප්පය තවත් උස්සයි [PHOTOS]

පසුගිය දින වල දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වල මෙන්ම විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශය අවට බෝම්බ පුපුරා යාම් සිද්ධි රැසක් වාර්ථා විය.

මෙවැනි වාතාවරණයක් තුළ කොළඹ නගරාධිපතිනී රෝසී සේනානායක මහත්මිය බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වෙනුවට තම නිල නිවස වටා ඇති තාප්පය තවත් අඩි කිහිපයක් උස් කිරීමට කටයුතු කිරීම ඒ අවට ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට හේතු වී තිබේ.

ග්‍රීන් පාත් වටරවුම අසල ඇති රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ නිල නිවස වටා ඇති තාප්පය උස්සා අලුත්වැඩියා කරන අයුරු පහත ඡායාරූප වලින් දැක්වේ.