මිනුවන්ගොඩ ගැටුම වෙලාවේ මධුමාධව සිටින වීඩියෝවක්

මේ වනවිට සමාජ මාධය තුළ සැරිසරණ වීඩියෝවක් මගින් ඊයේ ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ ගැටුම්කාරී තත්වයක් පැවති අවස්ථාවේ ඒ ආසන්නයේ පිරිස සමග මධුමාධව අරවින්ද සිටි බවට වීඩියෝවක් සංසරණය වේ.
ඔහු එහිදී ගැටුම නවතන්නට ගියාද උදව් දෙන්න ගියාද පැහැදිලි නැත.