පොලිසියේ 03කට ස්ථාන මාරුවීම්

කුලියාපිටිය කොට්ඨාස භාර නිලධාරී තනතුරේ සිටි පොලිස් අධිකාරී ඔෂාන් හේවාවිතාරන කළුතර පොලිස් විද්‍යාලයේ නියෝජන අධ්‍යක්ෂක ලෙස මාරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පොලිස් අධිකාරී එල්. එස්. සිගේරා නුගේගොඩ කොට්ඨාසයේ සිට කුලියාපිටිය කොට්ඨාසය භාර නිලධාරී ලෙස මාරු කර යවා ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කරන්නේ.

පොලිස් අධිකාරී ඩබ්.එම්.ඒ.ආර්. ප්‍රනාන්දු ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ සිට නුගේගොඩ කොට්ඨාසය වෙත මාරු කර ඇති බවද සඳහන්.